Kettlebell Girevoy sport : Ath

Kettlebell Girevoy sport : Bruxelles

Kettlebell Girevoy sport : Mechelen

Kettlebell Girevoy sport : Liège